من شکست نخورده بودم، فقط 10000 راه پیدا کردم که به موفقیت ختم نمی شود.

I had not failed I had just found 10000 way that won’t work.