امام علی (ع) : کسیکه خود را در مقام پیشوائی و امام مردم قرار می دهد بایدپیش از آنکه به تعلیم دیگران بپردازد به تعلیم خویش پردازد و باید تادیب کردن او به عملش پیش از تادیب کردن بزبانش باشد .کسیکه معلم و ادب کننده خویشتن است به احترام سزاوارتر است از کسیکه معلم و مربی مردم است
وقال [ع ] : من نصب نفسه للناس اماما فلیبدا بتعلیم ، نفسه قبل تعلیم غیره ، و لیکن تادیبه بسیرته قبل تادیبه بلسانه ، و معلم نفسه و مودیها احق بالاجلال من معلم الناس و مودبهم
نهج البلاغه