عمری گشتیم به دنبال دست خدا برای گرفتن، غافل از آنکه دست خدا، دست همان بنده اش بود؛ ... بنده ای که نیاز به دستگیری داشت!


We've kept seeking for God's hand our entire life, Not being aware that God's hand has been that very one of that person in need, stretched out to us!