اگر جایی را که ایستاده اید، نمی پسندید عوضش کنید، شما درخت نیستید...

Not liking where you are standing? Just move away from it, you are not a tree!