کسی که بهشت را بر زمین نیافته است، در آسمان نیز نخواهد یافت!


 The one who has not found heaven on the earth, would not find it in the sky either!