برای انسان های بزرگ بن بستی وجود ندارد، چون بر این باورند که یا راهی خواهند یافت، یا راهی خواهند ساخت.


There is no dead end end for great people, because they believe they'll either find a way or make a way.