دو قطره آب که به هم نزدیک شوند، تشکیل یک قطره بزرگتر می دهند... اما دو تکه سنگ هیچ گاه با هم یکی نمی شوند! پس هرچه سخت تر باشیم، فهم دیگران برایمان مشکل تر است.

When two drops of water get close to each other, they merge immediately into a bigger one. Whereas two rocks never merge. The more impenetrable we are, the less we understand each other