قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را! این باران است که باعث رشد گل ها می شود نه رعد و برق!!!

Enhance the value of your words and not the volume! It's the rain that nourishes the flowers, not the thunder and the lightning!