زندگی پر از فرصت های خوب بودن و خوبی کردن است اگر ما چشمان خود را کمی جستجوگر کنیم.

Life is full of opportunities to be good and do good, you only need to open your eager eyes and look around