همه آب‌های دنیا هم نمی‌توانند یک کشتی را غرق کنند،  مگر اینکه در داخل کشتی نفوذ کنند؛بنابراین تمام نکات منفی دنیا  روی شما تأثیر نخواهد داشت، مگر اینکه شما اجازه دهید...

The entire waters of the world cannot drown a ship unless they permeate through it. Similarly, none of the adversities of the world can influence you unless you allow them inside