اگر پست و مقامی به شما داده شد که از عهده‌اش برنمی‌آیید، حتماً استعفا دهید.  این یعنی: شرافت.


 If you are given a position you don’t qualify for, resign… That is called: Honor