به نظر من ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی‌ها لذت ببریم و درصدد نباشیم که آنها را دوست بداریم. آندره ژید


 In my opinion we will die the day we won't be able to enjoy beauties and don't care to love them. 

                                                                                                                                                 Andre Gide