دست به دامن خدا که می‌شوم …  چیزی آهسته درونم به صدا می‌آید که: نترس!از باختن تا ساختن دوباره فاصله‌ای نیست..

Take refuge in God, and a voice will resonate in your heart "Don't be afraid!There is no long distance between loss and success