من همه کس را می بخشم، در حال، گذشته و آینده؛  من احساس آزادی می کنم. چه احساس نیکو و دلپذیری دارم وقتی همه کسانی را که می شناختم بخشیدم.

I forgive everything and everybody, things past, things present, things future, I feel free.I have that loving feeling of forgiveness for all I knew