به یاد داشته باشیم که پیرامونمان را خودمان رنگ آمیزی می کنیم،  هر عمل و رفتاری که انجام می دهیم، پاشیدن رنگیست به اطراف و اطرافیانمان ..


Always remember you are the one to paint your world, for each and every action you take is like color splashed on things and people around…