اگر آسمانت ابری بود تو با قدرت مهر و محبتت  رنگین کمانش باش و زیبایی خود را نمایان کن…

To be the rainbow in your cloudy sky, show your power of love, the power of devotion…