باران که میبارد همه پرنده ها به دنبال سر پناهند اما عقاب برای اجتناب از خیس شدن بالاتراز ابرها پرواز میکند.این دیدگاه است که تفاوت را خلق میکند.

When it rains, all birds fly for shelter. But the eagle alone avoids the rain by flying above the clouds.