لبخند بیش از چند لحظه دوام ندارد ولی خاطره آن جاودانی است. آبراهام لینکون

Smile lasts only a few moments, but its memory is everlasting. Abraham Lincoln