زیباترین و بهترین چیزها در جهان نه دیده می‌شود، و نه حتی لمس می‌گردد؛ بلکه آن‌ها را باید تنها در دل احساس کرد.                    هلن کلر


  The most beautiful and best things in the world are neither observable nor even touchable; but must be felt by heart!        (Helen Keller)