....گروهی دیگر نیز که در نظر خودشان که تنها دیدگاه درست به موعود باوری دارند،اینگونه تئوری خود را بیان می کند که قیام سرخ حسینی را به امید سبز موعود باوری پیوند میزنیم،نع خیر اینا تنها سودای حفظ حاکمیت خود را در سر دارند.در عمل اگر دقت شود تمامشان دنبال منافع مادی خودشان هستن.این گروه چقد جالب هستن،رفیق دزد هستند و شریک غافله،پیشواشان تمام قد در پاسداری از حرام خورهای مال مردم خور از هیچ کوششی کم کار نمیگذارد.او همان است که برای کسب مقبولیت خود حاضر است که بر هر فردی که در اجتماع انواع ناهنجاری ها را نسبت به مردم اجتماع انجام داده از قتل،فروش مواد و دزدی گرفته را از بار مجازاتش به رهاند تا مبادا این مقبولیت پوشالی خود را از دست بدهد،او همان فرد است که در نظر او خطر یک فرد که گناهش تنها ابراز عقایدش با سخنی رسا است،بیشتر از افراد هنجار شکن است.آری مردم نازنین ساده اندیشم بنشیند و کماکان چشم به جاده بدوزید که شاید خبری بشود ولی خبری در کار نیست شما شیفته و واله حالت خود هستید در اماکنی که منتسب به موعودتان است ولی بدانید و آگاه باشید اگر واقعا موعودی در کار باشد که بعید است،چون موعود زندگی خودت،خودت هستی منتظر نیروی از بیرون نباش و گول نخور!تنها ثمره این دیدگاه استعمار فکر،روح و جانت می شود.حال بر فرض محال هم باشد ولی یقین دارم،اینا که مدعی پرچم داری منجی هستن یک نخ از پرچم را به او نخواهند داد.مگر اینکه آن منجی نیز مثل آنها باشد.سیستمی بسازد که در آن بعد از چهل سال که یک عده حسابی حق و حقوق مدیریتی را به نحو احسن گرفته اند،بیایند و منجلابی را که برای مردم درست کردن را بگویند که ناشی از مدیریت غلط است،بی انصاف ها شما چهل سال پول مدیریتی گرفته اید.آری ای کاش طمع پول نداشتید تا اون جایگاهی را که اصلا هیچ در موردش نمیدانستید را غصب نمی کردید و ما را به ورطه نابودی نمی کشاندید.آن روز ها که پیشواتان در برابر مطالبه مردمی که در مورد حقوق نجومی صورت گرفته بود،در آمد و گفت که بیست یا سی میلیون حقوق متعارف است،باید می دانست که،آری مدیرانی که اینگونه حقوق بگیرند،زندگی مردم را مدیریت نمی کنند که بلکه تنها مدیر زندگی خود می شوند تا بهشتی را که شما به خلق الله وعده می دهید را برای خودشان بر روی زمین بنا کنند.........