همیشه برای شروع فعالیت یک کسب و کار آنقدر مشکلات خرد و کلان که هدفشان سرد کردن شما است، پیش می آید.از عدم حضور به موقع طرفین گرفته تا شرایط طبیعی و جویی،اما آنچه مهم است اینکه شما نباید در این بین هدفتان را گم کنید و تمرکزتان را از دست بدهید