ذهن های کوچک درباره دیگران صحبت می کنند
                                                وذهن های متوسط درباره رویدادها
                                                                                 و ذهن های بزرگ درباره ایده ها.