اگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان‌ها را نیز از دست خواهیم داد، و کسی که آماده نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت.  آمادگی یعنی به روز بودن در هر حرفه و کاری.

If we are not prepared, we will miss out on the most valuable moments! An unprepared one will have slim chances for success. 

Preparedness means being up-to-date and professional!