به تجربه در زندگی دریافته ام که برای یک یک تلاش ها و دردسرهای کوچک، پاداش هایی بسیار بزرگ در راه است. آنتونی رابینز

 I've learned in life by experience that every and each little attempt and all the small troubles, will have rewarding consequences. Anthony Robbins