به درخت نگاه کن... قبل از این که شاخه هایش زیبایی نور را لمس کند؛ ریشه هایش تاریکی را لمس کرده... گاه برای رسیدن به نور؛ باید از تاریکی ها گذر کرد…

Observe the tree… Before its branches touch the grace of light, its roots have touched the darkness already… Sometimes to reach the light one should make it through the darkness…