بزرگ ترین کارها از کوچک ترین عمل ها ساخته شده اند.Big moves are made up of small attempts.