فقط به این خاطر که لبخند از لب کسی در سراسر روز جدا نمی شود؛ به معنی آن نیست که زندگی او بی عیب و نقص است؛ آن لبخند نشانه ای است از: امید و استقامت


Just because they’re wearing smiles on their faces everyday doesn’t mean people have perfectly carefree lives. The persistently spread smile means: Hope and Perseverance