قوی ترین آدم ها همیشه کسانی نیستند که پیروز می شوند، بلکه آن هایی هستند که وقتی می بازند تسلیم نمی شوند.

The strongest of men are not always the ones who win, but are the ones who refuse to give up when they fail.