اگر تمام عمر را هم در زندان غم و تنهایی اسیر باشی،  کسی برای نجاتت نخواهد آمد ,از زندانی که خود ساخته ای، بیرون بیا  طعم زندگی را احساس کن و از آن لذت ببر...


Never expect a savior if you are the prisoner of your solitude and sorrow, break your self-made prison, redeem yourself, taste and enjoy the flavor of life…