درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند؛ مابقی یک سال را ، نود بار تکرار می کنند.

Only a handful of people truly live up to 90 years of age; the rest live the same year 90 times!!