زندگی را رنگ بزن، رنگ شادی ...نگذار او رنگت کند! به رنگ غم ..

Colour life with hot colours before it  colours you with sad ones!