تنها دو روز در سال هست که نمی‌توانی هیچ کاری بکنی‌!               یکی‌ دیروز و یکی‌ فردا


 There are only two days on which you cannot do anything:                            Yesterday and Tomorrow!