....شاید بگویی چرا به دین و مذهب گیر دادی و این اتفاق ها ریشه در جایی دیگر دارد.خوب اگه گفته تو بر فرض محال هم درست باشد ولی اون دین و مذهب تو خوب تونسته اون ها را دست مایه پیروان خود برای رسیدن به مطامعشان کرده باشد.بیا ببینم که چطور این باورهای دینی کار ما را به اینجا رسانده است.اول از آخر باورهات شروع میکنم،آنجا که بدنبال منجی آخر الزمان هستی برای درمان تمام درد های خود که این باور خود یک حربه ای است که سلاطین و حکام چه در قالب استبداد و چه جمهوری از آنها بهره ها برده اند و خیلی آسان از انسان ها سواری گرفته اند.به من بگو اون چه انسان کاملی است که بعد از قرن ها هنوز نقاب از رخش نکشیده و در گوشی از ازلت روزگار می گذراند.او کجا بود!!!در حوادث شوم تاریخ از جنگ های جهانی گرفته تا زمان حکمرانی ظالمان بر روی زمین که تنها سوخت این دوران ها،عمر انسان بوده است........