... حال که اینطوری میگم،میای میگی بابا دیدگاه های غلط بودن اونا نسبت به آرمان منجی باوری،خو از این حرفا!بذار ببینیم که کدومیک از اونایی که میگی درسته! اونا که میگن بذار جامعه رو نکبت بگیره و در راستای به قهقرا رفتن انسان نیز از هیچ زشتکاری چشم پوشی نمی کند.اینا همونان که با منجی خیالیشان هم سفره اند و برای او در مجالس خود جایی کنار میذارن،خیلی مزحک است واقعا!! ای خالق از آفرینش این موجودات با این اندیشه ها با خودت گلاویز نمیشی یا باز به خودت آفرین میگی.همش میخام حرف آخر رو همین اولا نزنم ولی حسابی هجمه نادانی ها که توسط رسانه ها القا میشه به مغزم حمله میکنه هی،تا کرکره این خرد را نکشین پایین بی خیال نمیشید،هان.ولی با یه وقفه یه روزه تونستم که حرف آخر رو همین اول نزنم.دیدگاه گروهی که تنها جمود بر نص دارند،میآن میگن مثل یه گلیم پاره تو خونت بمون و هر بلایی که حکام سرتون آوردن دم بر نیار و منتظر باش تا منجی بیاید و تمام حقوق استهزا شده ات را پس بگیرد.منجی ای که اگه واقعا!!! انسان کامل باشد،تنها اون لایقت حکمرانی بر زمین را دارد برای باز پس گیری بزرگترین حق ضایع شده خود هزار و اندی از تاریخ کاری نکرده اون وقت ما انسان ها در انتظار کسی هستیم که از باز پس گیری حق خود ابا داشته است.میدونم اینجا دادت میره رو هوا که ای بابا مصالح تاریخ اجازه نداده است!چه این بهانه تراشی ها خوب است به نفع حکام و نظام سرمایه داری و به ضرر انسان ها است .به نظرم این منجی که رهبر پابرهنه هاست،طرفدار پر و پا قرص نظام سرمایه داری است و تنها ماموریتش دادن وعده ها ی واهی به انسان ها یی که به خیال آزادی عمر می گذرانند.......