....واقعا که خیلی جالب است هر جای دین و دیانت که نگاه میکنی واهمی عجیب از به چالش کشیدن تمام،عقایدش دارد.همیشه ترسانده شده ایم با روایات آخرالزمانی که می گوید که افراد در انتهای دنیا سحرگاهان با دین هستند و در انتهای شب با بی دینی سر به بالشت میگذارد و از این جمله گفته ها که تنها خدمتش به ستمگران تاریخ بوده است.تو این دور و زمونه حتی  باورهای آخر الزمانی نیز خوب به استبدادگران خدمت می کند.ای نون به نرخ دین خورها که شعارتان حفظ شعائر است،نع بدانید شما سعی درحفظ نون دونیتون دارید.همیشه هم هر کس که این اعمالی که همش کمک شایانی به سوء استفاده آنها از خلق والله دارد،را زیر سوال ببرد،کار نیروهای بهایی،وهابی و دیگر گروه هاست،نع همش به خدا،جوانان این سرزمین میخواهند که برای همیشه راههای سوءاستفاده نان خوران از مذهب بسته شود.آره این گروه ها که میگوید هیچ موقعه دست بردار،نیستند.همانطور که شما دست بردار آنها نیستید.........